Karta stałego klienta - regulamin i zasady

Regulamin Karty Stałego Klienta sklepu Tricentre  

 

tricentre_karta_stałego_klienta 

 

1. Karta stałego klienta uprawnia do uzyskania rabatu w sklepie stacjonarnym Tricentre

2. Rabaty uzyskane z tytułu karty nie łączą się z innymi promocjami, z rabatu z tytułu Karty Stałego Klienta wyłączone są produkty marek Polar i Wahoo

3. Korzystanie z karty możliwe jest tylko przez osobę do niej przypisaną

4. Rabaty naliczają się kumulująco, po przekroczeniu podanych progów

5. Do programu może dołączyć każda osoba powyżej 13 roku życia. Warunkiem otrzymania karty jest wypełnienie formularza rejestracyjnego i podpisanie zgody na przetwarzanie danych osobowych

6. Wypełnienie formularza jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez IDC TRADE Sp.z.o.o sp.k z siedzibą w Poznaniu, danych osobowych w celu udziału w Programie Lojalnościowym i uzyskania Karty Stałego Klienta sklepu Tricentre.

7. Podpisanie uzupełnionego formularza rejestracji oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych zawartych w formularzu

8. Pogram ma na celu nagradzanie lojalnych klientów sklepu Tricentre, poprzez przyznanie rabatu na zakupy w sklepie stacjonarnym Tricentre w Poznaniu przy ulicy Mylnej 25 lokal 3. Program nie obejmuje zakupów przez stronę sklepu www.tricentre.pl

9. Dzięki uczestnictwu w programie i zebranym na koncie punktom, można uzyskać rabaty na zakupy w wysokości od 5% do 20% wartości transakcji

10. 1 punkt to 1 wydana złotówka

11. Podczas transakcji musi być okazana Karta Stałego Klienta.

12. Progi rabatowe:

Regulamin  programu lojalnościowego „Karta Stałego Klienta”  

 §1. Postanowienia ogólne  

1. Niniejszy Regulamin określa warunki programu lojalnościowego Karta Stałego Klienta,  zwanego dalej „Programem”.

2. Organizatorem programu jest firma IDC Trade Sp.z.o.o sp.k z siedzibą w Poznaniu 60-856 ul. Mylnej 25 lokal 3, zwana dalej „Organizatorem”.

3.  Program skierowany jest do klientów – zwanych dalej „Uczestnikami” - dokonujących zakupów w sklepie stacjonarnym Tricentre przy ulicy Mylnej 25 lokal 3.

4. Celem Programu jest nagradzanie Uczestników nabywających produkty, których wartość w złotówkach jest zamieniona na punktu w przeliczniku 1zł 1 punkt jest gromadzona na Karcie Stałego Klienta opatrzonej indywidualnym numerem oraz podlegającej rejestracji w bazie danych Organizatora – zwaną dalej jako „Karta Stałego Klienta”. Po uzbieraniu określonej w niniejszym Regulaminie liczby punktów, podlegają one wymianie na rabat, który jest naliczany przy kolejnych zakupach

 

 

5. Regulamin obowiązuje Organizatora oraz Uczestnika od momentu ogłoszenia.

6. Jakiekolwiek uprawnienia wynikające z Programu nie mogą być przeniesione przez Uczestnika na osobę trzecią.

§3. Warunki uczestnictwa w Programie – Karta Stałego Klienta  

Aby przystąpić do Programu konieczne jest łączne spełnienie następujących warunków:

1. Dokonanie zakupu w sklepie stacjonarnym Tricentre przy ulicy Mylnej 25 lokal 3 w Poznaniu

2. Podanie przez Uczestnika swoich danych osobowych – imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu oraz złożenie oświadczenia o zgodzie Uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych z realizacją Programu. Spełnienie tego warunku następuje poprzez prawidłowe wypełnienie i podpisanie formularza dostępnego w sklepie. W formularzu Uczestnik wyraża również zgodę na otrzymywanie informacji handlowej Organizatora poprzez newsletter wysyłany w formie email.

3. Zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu oraz jego zaakceptowanie.

a) Od momentu otrzymania Karty Stałego Klienta Uczestnik może gromadzić punkty na swoim koncie posługując się Kartą Stałego Klienta podczas zakupów w sklepie Tricentre przy ulicy Mylnej 25 lokal 3

b) W przypadku, gdy w okresie 12 miesięcy użytkownik nie dokona zakupu, jego stan karty zostaje wyzerowany i wraca do rabatu bazowego.

c)  Jeżeli w ciągu 24 miesięcy Uczestnik nie zbierze co najmniej 1 punktu, konto Programu oraz Karta Stałego Klienta tracą ważność z upływem 24 miesięcy.

d) Do Uczestników Programu mogą być kierowane specjalne, selektywne oferty.

e)  Karta Stałego Klienta jest przypisana tylko do jednego Uczestnika Programu. 

f) Uczestnikowi nie wolno udostępniać Karty osobom trzecim, pod rygorem pozbawienia przywilejów wynikających z Programu, w tym utraty zebranych na Karcie punktów.

1. Na Karcie  znajduje się indywidualny, unikatowy numer Karty, będący numerem Uczestnika Programu.

2. Organizator lub jego pracownik może poprosić każdą osobę posługującą się Kartą Stałego Klienta o okazanie dokumentu tożsamości, w celu potwierdzenia upoważnienia danej osoby do posługiwania się okazywaną Kartą Stałego Klienta.

3. Karta Stałego Klienta jest plastikową kartą identyfikacyjną i jest niezbędna do identyfikacji Uczestników Programu.

4. Karta Stałego Klienta nie jest kartą płatniczą, kredytową ani bankomatową.

§3. Gromadzenie punktów na koncie Uczestnika Programu  

1. Punkty w Programie przyznawane są za dokonanie zakupu w sklepie stacjonarnym Tricentre przy ulicy Mylnej 25 lokal 3

2. Punkty mogą być naliczane wyłącznie po okazaniu Karty Stałego Klienta lub podaniu numeru identyfikacyjnego Karty przez jej właściciela.

3. Punkty przeliczane są na podstawie dokonanego zakupu w złotówkach, 1 zł przekłada się na 1 punkt

4. Rabat przypisany do Programu, nie łączy się z innymi rabatami i ofertami.

5. Uczestnik jest uprawniony w każdym czasie do otrzymania informacji o stanie konta Programu i ilości punktów zgromadzonych na Karcie. Informację taką może uzyskać osobiście podczas dokonywania zakupów w sklepie oraz mailowo, wysyłając uprzednio zapytanie do Organizatora na adres e-mail: sklep@tricentre.pl

6. Organizator zastrzega sobie możliwość odmówienia Uczestnikowi możliwości dokonania zakupu z wykorzystaniem Karty (i naliczenia punktów), w przypadku zakupu towarów w ilościach hurtowych lub towarów kupowanych w takich okolicznościach, które wskazują, iż zakup jest dokonywany przez Uczestnika w związku z prowadzoną przez niego działalnością zarobkową lub gospodarczą, a w szczególności w celu ich odsprzedaży.

7. Punkty zebrane na Karcie Uczestnika nie podlegają wymianie na gotówkę, ani nie mogą być odstąpione ani zbyte przez Uczestnika osobom trzecim.

 

 § 4. Przetwarzanie danych osobowych    

W momencie przystąpienia do Programu, Uczestnik wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie przez firmę IDC TRADE Sp.z.o.o.sp.k z siedzibą w Poznaniu, swoich danych osobowych zawartych w niniejszym oświadczeniu, w celach marketingowych, w tym udziału w akcjach promocyjnych, bez przekazywania ich podmiotom trzecim, zgodnie z art.23 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002r., Nr 101, poz.926 ze zm.).

1. Jednocześnie Uczestnik wyraża zgodę na przesyłanie informacji handlowej firmy IDC TRADE sp.z.o.o.sp.k w formie email

2. Dane osobowe przekazywane przez Uczestników zgodnie z ust.1 powyżej, będą przetwarzane w celu wykonania obowiązków przez Organizatora wobec Uczestników przewidzianych niniejszym Regulaminem, a także w celu wykonania umowy zawartej z Uczestnikiem i w celach marketingowych (przekazywanie informacji handlowej).

3. Uczestnik ma prawo dostępu do treści jego danych oraz ich poprawiania, zmiany i usuwania. W celu skorzystania z tych uprawnień, Uczestnik może wysłać do Organizatora odpowiednią prośbę na adres e-mail: sklep@tricentre.pl

4. W momencie usunięcia danych, karta traci swoją ważność.

§ 5. Postanowienia końcowe  

1. Organizator uprawniony jest do zamknięcia konta Użytkownika w każdym czasie z powodu naruszenia przez Uczestnika warunków Regulaminu, w szczególności przez nieprawidłowe korzystanie z Karty, podanie nieprawdziwych danych lub podanie się za inną osobę. Punkty zgromadzone na Karcie takiego Użytkownika, zostają w całości anulowane.

2. Uczestnik może w każdym czasie zrezygnować z uczestnictwa w Programie. Rezygnację składa w formie pisemnej w siedzibie sklepu wskazanej w Regulaminie lub w formie e-maila przesłanego na adres: sklep@tricentre.pl. Z chwilą doręczenia rezygnacji, wszystkie punkty zgromadzone na Karcie zostają anulowane, a Konto Uczestnika zostaje zamknięte.  

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w czasie trwania Programu. Z zastrzeżeniem ust.5 poniżej, każda zmiana Regulaminu będzie ogłaszana przez Organizatora mailowo z 1-miesiecznym wyprzedzeniem, a informacja o zmianach znajdować się będą również w sklepie.

4. Uczestnik zostanie poinformowany i zmianach Regulaminu za pośrednictwem wiadomości e-mail lub sms, wysłanych przy wykorzystaniu danych kontaktowych podanych przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym Programu, przy czym przez okres 1 miesiąca od otrzymania takiej informacji

5. Program obowiązuje przez czas nieokreślony. Organizator zastrzega sobie prawo jego zakończenia. O zakończeniu Programu Organizator poinformuje w sklepie oraz mailowo z 1-miesięcznym wyprzedzeniem. Uczestnicy zostaną powiadomieni o zakończeniu Programu również w sposób określony w  ust.5 powyżej.

 

pixel